Hírek

Elérhetőségek

Fontos adatbejelentési határidő közeledik

Tisztelt Lakosság!
Fontos adatbejelentési határidő közeledik építményadóban és magánszemély kommunális adóban.
Azoknak az tulajdonosoknak/haszonélvezőknek, akiknek az építményükkel kapcsolatosan bármilyen adóztatást érintő változás (vétel, eladás, bővítés, bontás) történt 2023. évben, az önkormányzati adóhatóság felé 2024. január 15-ig adatbejelentést kell teljesíteni.
Kommunális adó
A kommunális jellegű adók egyik fajtája a magánszemély kommunális adója, melyet a helyi adódókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) valamint a helyi adórendelet szabályoz.
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás, és a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga. Az adó alanya az, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa, illetve aki nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben az építménynek van haszonélvezője, akkor az adó alanya a haszonélvező. Vasad Község területén az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként a 2018-2022. adóévekben 7 000 Ft/év volt, 2023-ban 10 000Ft/év.
Építményadó
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény) üzleti céllal, melyre nem a magánszemélyek kommunális adója vonatkozik. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.
Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik (pl. bontás, megsemmisülés) az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.
Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. Az adó mértékét Vasad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2016.(XII.1.) rendeletében 500 Ft/ m2-ben állapította meg.
Az adózónak az építményadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül (legkésőbb a változást követő év január 15. napjáig) kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás. Az önkormányzati adóhatóság az éves építményadót az adózó adatbejelentése alapján, kivetés útján, határozatban állapítja meg.
Pjeczka-Málnás Eszter, adóügyi előadó
Kép
ado