Hírek

Elérhetőségek

Óvodai beiratkozás 2021.

HIRDETMÉNY

a Vasadi Napközi Otthonos Óvodába

a 2021/2022. nevelési évre a gyermekek

óvodai  beíratásának  időpontja 2021. április 20-a (kedd)-23-a (péntek) között lesz.

 

Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők a kitöltött beiratkozási lapot elektronikus úton kérjük beküldeni. Különösen indokolt esetben személyesen, az intézményvezetővel előre egyeztetett időpontban kerülhet sor a beiratkozásra.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC.törvény 8.§(2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától óvodai nevelésre kötelezett.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, amennyiben minden, a településen lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Szükséges iratok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • szülő és gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)
  • TAJ kártya
  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy fennállnak az óvodai ellátásra jogosultság feltételei

Amennyiben van:

  • HH (hátrányos helyzet), HHH (halmozottan hátrányos helyzet) fennállásának igazolásáról szóló határozat,
  • SNI (sajátos nevelési igény) szakértői bizottsági szakvélemény
  • BTMN (beilleszkedési,tanulási,magatartási nehézség) megállapításáról szóló szakvélemény
  • gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat

A beiratkozáshoz  szükséges  iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. Az óvoda a gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2021. május  25-ig döntést hoz, melyről írásban értesíti az érintett szülőt, valamint  más településről érkező  gyermek esetén a kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét.

 

Az óvodai beiratkozáshoz szándéknyilatkozat 

www.vasad.hu                          

www.vasadovi.hu

Vasad Község Önkormányzata